สถิติเที่ยวบินต่อวัน

ข้อมูลวันที่ 28/09/2559 ระหว่างเวลา 00:00-23:59 UTC

  • สุวรรณภูมิ896
  • ดอนเมือง713
  • ภูเก็ต267
  • เชียงใหม่194
  • หัวหิน112
  • หาดใหญ่91
  • นครราชสีมา82
  • กระบี่77
  • สมุย76
  • เขตแถลงข่าวการบินกรุงเทพ61

Aerothai Update

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ได้จัดทำข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใส และตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐ ตามที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการได้กำหนดให้เป็นข้อมูลข่าวสารสำหรับประชาชนตรวจดูได้ตามความในมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

อนาคตการบิน

อุตสาหกรรมการบินเป็นอุตสาหกรรมภาคบริการที่มีขนาดใหญ่และมีมูลค่าที่เพิ่มขึ้นตลอดเวลา และเพื่อรองรับการเดิบโตที่เป็นไปอย่างต่อเนื่องนั้น องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ จึงได้กำหนดแนวคิดเชิงปฏิบัติการด้านบริหารจราจรทางอากาศของโลกขึ้นมา เพื่อเป็นวิสัยทัศน์และความคาดหวังในระบบการบริหารจราจรทางอากาศระบบใหม่ในอนาคต

ข่าวประกาศ

ลิงค์หน่วยงานภายนอก